QUY ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI VÀ CHÍNH SÁCH RỦI RO DỊCH VỤ 

 1. MỤC ĐÍCH CỦA QUY ĐỊNH
 2. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
 3. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỊCH, CUNG CẤP HÀNG HOÁ
 1. QUY ĐỊNH VỀ XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH
 2. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 1. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI BÊN THỨ 3 (ĐẠI LÝ BÁN HÀNG)
 2. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI
 1. QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
 1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM DỊCH VỤ
 1. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

  Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho VNPT EPAY hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra các tình huống nằm trong phạm vi Bồi thường và Bồi thường thiệt hại:

 1. TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP
 1. TRUY CẬP VÀO KHU VỰC CÓ MẬT KHẨU

  Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống Thanhtoan247. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.

 1. ĐIỀU KHOẢN DUY TRÌ
 1. CHẤM DỨT SỬ DỤNG

  VNPT EPAY có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng Thanhtoan247 của Bạn và không chịu bất cứ trách nhiệm với Bạn và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:

Trân trọng!

Ban quản trị thanhtoan247.